Thống kê kết quả xổ số miền bắcMazda Long Biên

MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CÁC PHIÊN B?N & THÔNG S?

Thống kê kết quả xổ số miền bắcGi?i thi?u v? các phiên b?n và thông s? c? th?

CÁC PHIÊN B?N C?A NEW MAZDA2 SPORT

KÍCH TH??C - KH?I L??NG

Kích th??c t?ng th? 4065 x 1695 x 1515 4065 x 1695 x 1515 4065 x 1695 x 1515
Chi?u dài c? s? 2570 2570 2570
Bán kính quay vòng t?i thi?u 4.7 4.7 4.7
Kho?ng sáng g?m xe 145 145 145
Kh?i l??ng không t?i 1049 1049 1049
Kh?i l??ng toàn t?i 1524 1524 1524
Th? tích khoang hành lý 280 280 280
Dung tích thùng nhiên li?u 44 44 44

??NG C? - H?P S?

Lo?i ??ng c? Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L
H? th?ng nhiên li?u Phun x?ng tr?c ti?p / Direct injection Phun x?ng tr?c ti?p / Direct injection Phun x?ng tr?c ti?p / Direct injection
Dung tích xi lanh 1496 1496 1496
Công su?t t?i ?a 110/6000 110/6000 110/6000
Mô men xo?n c?c ??i 144/4000 144/4000 144/4000
H?p s? 6AT 6AT 6AT
Ch? ?? th? thao
H? th?ng ki?m soát gia t?c (GVC)
H? th?ng ng?ng/kh?i ??ng thông minh

KHUNG G?M

H? th?ng treo tr??c Lo?i McPherson / McPherson Lo?i McPherson / McPherson Lo?i McPherson / McPherson
H? th?ng treo sau Thanh xo?n / Torsion beam Thanh xo?n / Torsion beam Thanh xo?n / Torsion beam
H? th?ng d?n ??ng C?u tr??c / Front wheel drive C?u tr??c / Front wheel drive C?u tr??c / Front wheel drive
H? th?ng phanh tr??c ??a thông gió / Ventilated disc ??a thông gió / Ventilated disc ??a thông gió / Ventilated disc
H? th?ng phanh sau ??a ??c / Solid disc ??a ??c / Solid disc ??a ??c / Solid disc
H? th?ng tr? l?c lái Tr? l?c ?i?n / EPAS Tr? l?c ?i?n / EPAS Tr? l?c ?i?n / EPAS
Kích th??c l?p xe 185/60R16 185/60R16 185/60R16
???ng kính mâm xe 16" 16" 16"

NGO?I TH?T

?èn chi?u g?n LED LED LED
?èn chi?u xa LED LED LED
?èn LED ch?y ban ngày
LED LED
?èn tr??c t? ??ng B?t/T?t
?èn tr??c t? ??ng cân b?ng góc chi?u
G??ng chi?u h?u ngoài g?p ?i?n/ch?nh ?i?n
Ch?c n?ng g?t m?a t? ??ng
C?m ?èn sau d?ng LED
C?a s? tr?i
?ng x? kép

N?I TH?T

Ch?t li?u n?i th?t (Da)
Gh? lái ?i?u ch?nh ?i?n
Gh? lái có nh? v? trí
Gh? ph? ?i?u ch?nh ?i?n
DVD player
Màn hình c?m ?ng
7" 7"
K?t n?i AUX, USB, bluetooth
S? loa 4 6 6
L?y chuy?n s?
Phanh tay ?i?n t?
Gi? phanh t? ??ng
Kh?i ??ng b?ng nút b?m
Ga t? ??ng
?i?u hòa t? ??ng
C?a gió hàng gh? sau
C?a s? ch?nh ?i?n
G??ng chi?u h?u trung tâm ch?ng chói t? ??ng
Màn hình hi?n th? t?c ?? HUD
Rèm che n?ng kính sau ch?nh ?i?n
Rèm che n?ng c?a s? hàng gh? sau
T?a tay hàng gh? sau
T?a tay gh? sau tích h?p c?ng USB
Hàng gh? th? hai g?p theo t? l? 60:40

AN TOÀN

S? túi khí 6 6 6
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS
H? th?ng phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD
H? th?ng h? tr? l?c phanh kh?n c?p EBA
H? th?ng c?nh báo phanh kh?n c?p ESS
H? th?ng cân b?ng ?i?n t? DSC
H? th?ng ki?m soát l?c kéo ch?ng tr??t TCS
H? th?ng h? tr? kh?i hành ngang d?c HLA
Mã hóa ch?ng sao chép chìa khóa
C?nh báo ch?ng tr?m
Camera lùi
C?m bi?n c?nh báo va ch?m phía sau
C?m bi?n c?nh báo va ch?m phía tr??c
Camera quan sát 360 ??

i-ACTIVSENSE

H? th?ng m? r?ng góc chi?u ?èn tr??c theo h??ng ?ánh lái AFS
H? th?ng t? ??ng ?i?u ch?nh ch? ?? ?èn chi?u xa HBC
H? th?ng ?èn thích ?ng thông minh ALH
C?nh báo ph??ng ti?n c?t ngang khi lùi RCTA
C?nh báo ch?ch làn LDW
H? tr? gi? làn LAS
H? tr? phanh thông minh trong thành ph? (phía tr??c)
H? tr? phanh thông minh trong thành ph? (phía sau)
H? tr? phanh thông minh SBS
H? th?ng ?i?u khi?n hành trình tích h?p radar MRCC
H? th?ng nh?c nh? ng??i lái t?p trung DAA

Thống kê kết quả xổ số miền bắcThông tin & hình ?nh ch? mang tính ch?t tham kh?o và có th? thay ??i so v?i s?n ph?m th?c t?. Quý khách hàng vui lòng liên h? tr?c ti?p nhân viên t? v?n ?? bi?t thêm thông tin.