Thống kê kết quả xổ số miền bắcMazda Long Biên

MAZDA VI?T NAM

Thống kê kết quả xổ số miền bắcN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

D?CH V? S?A CH?A

Các ??i lý c?a Mazda cung c?p d?ch v? s?a ch?a t?n tâm ?? giúp cho chi?c xe c?a b?n luôn ???c duy trì trong tình tr?ng t?t nh?t.

Service 6

THU?N TI?N, NHANH CHÓNG VÀ CH?T L??NG

V?i h? th?ng x??ng s?a ch?a chuyên nghi?p và có m?t ?? tr?i r?ng kh?p toàn qu?c, chúng tôi có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng thông qua vi?c cung c?p các d?ch v? s?a ch?a ?a d?ng và ch?t l??ng theo tiêu chu?n c?a Mazda toàn c?u.