Thống kê kết quả xổ số miền bắcMazda Long Biên

MAZDA VI?T NAM

Thống kê kết quả xổ số miền bắcN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

CHÍNH SÁCH GIAO NH?N - V?N CHUY?N

CHI TI?T CHÍNH SÁCH
 • Chính sách này quy ??nh nh?ng n?i dung c? b?n v? th? t?c giao nh?n xe gi?a C?ng ty và Khách hàng.

 • C?ng ty và Khách hàng mua xe c?a C?ng ty (khách hàng ?? hoàn t?t vi?c thanh toán ?? c?p t?i ti?u m?c 4 m?c I - QUY TRìNH MUA HàNG).

 • C?ng ty s? bàn giao xe cho Khách hàng t?i tr? s? C?ng ty tr? tr??ng h?p h?p ??ng quy ??nh khác. Khách hàng s? nh?n xe tr?c ti?p t?i B? ph?n Giao nh?n xe c?a C?ng ty theo s? h??ng d?n c?a nhan viên T? v?n bán hàng.

 • Thống kê kết quả xổ số miền bắcNguyên t?c chung: C?ng ty ch? giao xe cho ?úng ng??i ?? th?c hi?n giao k?t h?p ??ng v?i C?ng ty, ho?c ng??i ???c ?y quy?n h?p pháp b?i ng??i này. Vi?c giao xe cho ng??i ???c ?y quy?n h?p pháp phát sinh hi?u l?c pháp ly nh? giao xe cho chính ng??i giao k?t h?p ??ng. Tr??ng h?p ng??i ???c ?y quy?n t?i th?i ?i?m giao xe kh?ng xu?t trình ???c v?n b?n ch?ng minh t? cách nh?n ?y quy?n m?t cách h?p pháp thì C?ng ty có quy?n t? ch?i giao xe và? th?ng báo cho ng??i giao k?t h?p ??ng vi?c giao xe kh?ng thành c?ng. Trong m?i tr??ng h?p C?ng ty s? bàn giao xe cho Khách hàng theo ?úng ??a ?i?m ???c ?? c?p t?i H?p ??ng.

  ·?????????Tr??c khi ti?n hành bàn giao xe nhan viên T? v?n bán hàng c?a C?ng ty s? liên h? tr??c v?i Khách hàng ?? xác nh?n ?l?i th?i gian, ??a ?i?m bàn giao xe và h??ng d?n Khách hàng chu?n b? m?t s? gi?y t? c?n thi?t khi nh?n bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan ??n vi?c giao xe ngoài tr? s? showroom s? ???c xác ??nh theo quy ??nh c? th? t?i H?p ??ng gi?a C?ng ty và Khách hàng.

  ·?????????T?i th?i ?i?m bàn giao- nh?n xe, Khách hàng vui lòng tr?c ti?p ki?m tra k? v? ch?ng lo?i, s? l??ng, tình tr?ng xe, các ph? ki?n kèm theo và/ho?c nh?ng v?t d?ng khuy?n ?m?i khác (n?u có) ?? ??i chi?u s? phù h?p gi?a th?c t? giao nh?n v?i th?a thu?n c?a các Bên t?i H?p ??ng.

  ·?????????Thống kê kết quả xổ số miền bắcNhan viên T? v?n bán hàng khi th?c hi?n th? t?c bàn giao xe s? l?p “Biên b?n nghi?m thu và bàn giao xe (“Biên b?n”)” trong ?ó th? hi?n tình tr?ng xe lúc giao và nh?ng ph? ki?n ?i kèm (n?u có). Khách hàng vui lòng ki?m tra n?i dung Biên b?n ???c ghi nh?n theo ?úng th?c t? giao nh?n. Biên b?n s? ???c l?p t?i thi?u là 02 b?n và trong m?i tr??ng h?p Khách hàng s? lu?n ???c nh?n m?t b?n g?c c?a Biên b?n nghi?m thu và bàn giao xe.

  ·?????????Thống kê kết quả xổ số miền bắcVi?c xác nh?n vào Biên b?n là s? xác nh?n C?ng ty ?? giao xe và Khách hàng ?? nh?n xe ?úng, ?? và ??m b?o ch?t l??ng nh? th?a thu?n theo quy ??nh trong H?p ??ng. Trách nhi?m c?a C?ng ty sau th?i ?i?m các Bên xác nh?n Biên b?n s? ???c th?c hi?n theo quy ??nh v? b?o hành.

  5.??????Thống kê kết quả xổ số miền bắcTh?i gian giao xe

  ·?????????Thống kê kết quả xổ số miền bắcTh?i gian giao xe theo quy ??nh c? th? t?i h?p ??ng.

  ·?????????Thống kê kết quả xổ số miền bắcTrong th?i gian ch? ??i nh?n xe, Khách hàng có b?t c? th?c m?c gì v? vi?c bàn giao xe xin vui lòng liên h? hotline c?a C?ng ty ?? nhan viên c?a C?ng ty có th? tr? giúp cho Khách hàng.