MAZDA VI?T NAM

Thống kê kết quả xổ số miền bắcN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

V? MAZDA VI?T NAM

T?i Mazda Vi?t Nam, d??i bàn tay tài hoa c?a ng??i th?y ngh? nhân, m?i chi?c xe tr? thành m?t tác ph?m ngh? thu?t rung làm ??ng trái tim.

Rotary

T?P ?OÀN ???C XÂY D?NG TRÊN N?N T?NG TINH TH?N

Thống kê kết quả xổ số miền bắcT?i Mazda, Chúng tôi không làm chi?c xe, mà chúng tôi mang l?i ni?m vui và h?nh phúc cho khách hàng b?i Mazda tin r?ng chi?c xe s? lay ??ng c?m xúc và th?c t?nh các giác quan, t?o s? ph?n khích cho ng??i s? h?u.