MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

SHOWROOM MAZDA LONG BIÊN

Là showroom l?n và lâu ??i nh?t c?a hãng Mazda Vi?t Nam t?i Hà N?i, ???c ??u t? xây d?ng theo chu?n 3S c?a T?p ?oàn Mazda Motor t?i Vi?t Nam, t?a l?c t?i S? 105A Lý S?n, ph??ng Ng?c Th?y, Qu?n Long Biên, Hà N?i

20200214 103801

KHÔNG GIAN SHOWROOM

Thống kê kết quả xổ số miền bắc???c xây d?ng m?i hoàn toàn khu ??t có di?n tích h?n 2.200 m2, Showroom Mazda Long Biên có phong cách thi?t k? hi?n ??i, tr? trung và ti?n nghi. Ki?n trúc chung g?m các khu: tr?ng bày xe, x??ng d?ch v? và kho cung c?p ph? tùng, thu?n ti?n cho khách hàng tham quan, l?a ch?n các m?u xe du l?ch Mazda tr? trung, sang tr?ng c?ng nh? h??ng ch? ?? d?ch v?, b?o d??ng t?t nh?t. N?i ?ây quy t? ??y ?? các dòng xe ?ang th?nh hành mang th??ng hi?u Mazda nh? Mazda2, All New Mazda2, Mazda 3, All New Mazda3, Mazda 6, Mazda CX-5, CX-8 và dòng bán t?i BT-50. Không ch? có nh?ng s?n ph?m t?i ?u v?i thi?t k? ??c ?áo, Showroom Mazda Long Biên còn có ??i ng? bán hàng chuyên nghi?p, có ki?n th?c sâu r?ng và thái ?? ph?c v? ân c?n, chu ?áo, giúp khách hàng ch?n ???c m?u xe ?ng ý nh?t.

20200609 082949

X??NG D?CH V?

X??ng d?ch v? có di?n tích trên 1.600m2 ???c ??u t? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n ??i, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u v? d?ch v? b?o d??ng, b?o hành, s?a ch?a chung và ??ng s?n xe. Hi?n nay, x??ng d?ch v? Mazda Long Biên có kh? n?ng ph?c v? lên ??n 500 l??t xe/ ngày. C?a hàng ph? tùng luôn ???c c?p nh?t danh m?c ph? tùng chính hãng m?t cách nhanh chóng, chính xác ?? gia t?ng giá tr? ph?c v? khách hàng. ??c bi?t, ??i ng? nhân viên Mazda Long Biên có n?ng l?c chuyên môn cao và phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, ?a?p ??ng các yêu c?u v? t? v?n s?n ph?m và h? tr? sau bán hàng, ?em ??n nh?ng s?n ph?m và d?ch v? theo tiêu chu?n Mazda toàn c?u. Bên c?nh ?ó, Mazda Long Biên ?ã liên k?t v?i các Công ty B?o hi?m uy tín, cung ?ng các d?ch v? s?a ch?a nhanh chóng, thu?n ti?n và ??m b?o quy?n l?i cho t?t c? khách hàng s? d?ng xe du l?ch Mazda trên th? tr??ng Vi?t Nam.

Thống kê kết quả xổ số miền bắcShowroom Mazda Long Biên trân tr?ng c?m ?n Quý Khách hàng ?ã tin t??ng và ?ng h? chúng tôi su?t th?i gian qua. Chúng tôi cam k?t n? l?c h?t mình nh?m mang l?i cho Quý Khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t!

THÔNG TIN LIÊN H?